นายอนุชิต หน่อทอง

นาย

อนุชิต หน่อทอง

Anuchit Nortong

ตำแหน่งงาน: นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ตำแหน่งงานอื่น:
ติดต่อ: ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โทรศัพท์: 0 2241 3500 ต่อ 5758

Email: anuchit.nor@nmu.ac.th

  • บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยเกริก
  • งานประสานงานโครงการบริการวิชาการของวิทยาลัยพัฒนามหานคร
  • งานกลั่นกรองและส่งเสริมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการของวิทยาลัยพัฒนามหานคร
  • งานบริการการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา