Tag Archives: ปริญญาโท

01มี.ค./19

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

วิทยาลัยพัฒนามหานคร ประกาศรับสมัRead More…

23ม.ค./19

วิทยานิพนธ์เรื่อง “การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้จำหน่ายอาหารริมบาทวิถี: กรณีศึกษา ถนนสังคโลก”

วิทยานิพนธ์เรื่อง “การปฏิบRead More…

22ม.ค./19

วิทยานิพนธ์เรื่อง “การใช้บริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา โรงพยาบาลวชิรพยาบาล”

 วิทยานิพนธ์เรื่อง “การใช้Read More…

21ม.ค./19

วิทยานิพนธ์เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา เขตดินแดง”

วิทยานิพนธ์เรื่อง “แนวทางกRead More…

19ก.ย./18

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยพัฒนามหานคร ประกาศรับสมัRead More…