ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัย

วิทยาลัยพัฒนามหานคร เป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ถือกำเนิดจากการเริ่มต้นก่อตั้งสถาบันพัฒนาเมือง สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสถาบันเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนศึกษาวิจัยเพื่อการบริหารจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ กลไกสำคัญในการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการเมืองและขับเคลื่อนด้านวิชาการจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนต่อไป สถาบันพัฒนาเมืองได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้นักพัฒนาเมืองซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ เข้าอบรมเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการบริหารงานพัฒนาเมืองอย่างครบวงจรภายใต้หลักสูตรการอบรมผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1 และมหานคร รุ่นที่ 2) ต่อมาได้โอนย้ายสถาบันพัฒนาเมืองมาเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยพัฒนามหานคร โดยจัดตั้งเป็นวิทยาลัยพัฒนามหานคร เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ตามประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่ม 130 ตอนพิเศษ 190ง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เกี่ยวกับการพัฒนามหานคร และเมือง ทำวิจัยและสร้างเครือข่ายภาคีการวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อเสริมสร้าง องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเมืองและมหานคร จัดทำคลังความรู้มหานครและเมือง รวมทั้งให้บริการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานอื่น

 

วิสัยทัศน์

สถาบันวิชาการแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและบุคลากร ตลอดจนเครือข่ายเพื่อการพัฒนามหานคร

เป้าหมายการดำเนินงาน

  • สร้างองค์ความรู้ และบุคลากรโดยการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ การเรียนการสอน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในลักษณะหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว รวมถึงหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี
  • มีการจัดเก็บและประมวลความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งระบบสารสนเทศและสื่อการเรียน การสอนรูปแบบต่าง ๆ ดำเนินการเผยแพร่ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการจัดทำวารสาร เอกสารทางวิชาการ และการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
  • ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย ตลอดจนพันธมิตรในการรวบรวม และสร้างนวัตกรรมการพัฒนามหานครอย่างต่อเนื่อง โดยอ้างอิงเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร

 

พันธกิจของวิทยาลัย

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มีความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการพัฒนามหานครและเมือง การทำวิจัย และสร้างเครือข่ายภาคีการวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อสร้างและส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาเมืองและมหานคร การจัดระบบการรวบรวมภูมิปัญญา และประสบการณ์ของปราชญ์ท้องถิ่นจัดทำเป็นคลังความรู้มหานครและเมือง การบริการการศึกษา การวิจัย และการบริการสารสนเทศ การให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งการบริการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานอื่น การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนากิจการสังคมให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งภาระหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมอบหมาย