การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

  1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง  รายละเอียด  ใบสมัคร

 

ช่องทางการรับสมัคร

  1. สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 19 เลขที่ 44 ถนนพระราม 1 โทรศัพท์ 02-214-4366 ในเวลาทำการ 08.00 – 16.00 น.
  2. สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าไปรษณีย์ส่งถึง ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 19 เลขที่ 44 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ดังตัวอย่าง