การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

  1. สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน  รายละเอียด 
  2. สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง  รายละเอียด 

ช่องทางการรับสมัคร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

รับสมัครผ่านระบบ Thai University Central Admission System : TCAS

หรือผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัย https://reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp

 

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

  1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง  รายละเอียด  ใบสมัคร

ช่องทางการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา

  1. สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อาคารนวมินทร์ 1 ชั้น 3 เลขที่ 198 ซอยสามเสน 13  ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท์ 02-164-2636 ในเวลาทำการ 08.00 – 16.00 น.
  2. สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าไปรษณีย์ส่งถึง ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อาคารนวมินทร์ 1 ชั้น 3 เลขที่ 198 ซอยสามเสน 13  ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
    ดังตัวอย่าง