หลักสูตรสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาโทของวิทยาลัยพัฒนามหานคร ได้แก่

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาและจัดการเมือง