การพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยและชุมชน เป็นการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนและระบบนิเวศเมือง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง การวางแผนและพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์  ความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศเมือง ระบบการดูแลสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัยและชุมชน การบริหารจัดการที่อยู่อาศัย ชุมชน และระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน การพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ ทางกายภาพ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและระบบนิเวศ

โดยมีงานวิจัย และบทความทางด้านการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยและชุมชน ดังนี้

1. บทความ Bangkok Street Food Phenomenon โดย อ.มนต์ธัช มะกล่ำทอง