พันธกิจของวิทยาลัย

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มีความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการพัฒนามหานครและเมือง การทำวิจัย และสร้างเครือข่ายภาคีการวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อสร้างและส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาเมืองและมหานคร การจัดระบบการรวบรวมภูมิปัญญา และประสบการณ์ของปราชญ์ท้องถิ่นจัดทำเป็นคลังความรู้มหานครและเมือง การบริการการศึกษา การวิจัย และการบริการสารสนเทศ การให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งการบริการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานอื่น การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนากิจการสังคมให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งภาระหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมอบหมาย