วิสัยทัศน์

สถาบันวิชาการแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและบุคลากร ตลอดจนเครือข่ายเพื่อการพัฒนามหานคร

เป้าหมายการดำเนินงาน

  • สร้างองค์ความรู้ และบุคลากรโดยการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ การเรียนการสอน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในลักษณะหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว รวมถึงหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี
  • มีการจัดเก็บและประมวลความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งระบบสารสนเทศและสื่อการเรียน การสอนรูปแบบต่าง ๆ ดำเนินการเผยแพร่ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการจัดทำวารสาร เอกสารทางวิชาการ และการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
  • ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย ตลอดจนพันธมิตรในการรวบรวม และสร้างนวัตกรรมการพัฒนามหานครอย่างต่อเนื่อง โดยอ้างอิงเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร