วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 19 ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02 214 4366 โทรสาร 02 214 4367