แบบฟอร์มสำหรันนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 1. TS1 แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  PDF
 2. TS2 แบบขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่าง  PDF
 3. TS3 แบบส่งผลสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  PDF
 4. TS4 แบบขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  PDF
 5. TS5 แบบส่งผลสอบวิทยานิพนธ์  PDF
 6. TS6 แบบส่งผลงานตีพิมพ์  PDF
 7. แบบขอสำเร็จการศึกษา PDF
 8. แบบคำขอลาพักการศึกษา รักษาสภาพนักศึกษา และคืนสภาพนักศึกษา PDF
 9. แบบคำขอเอกสารการศึกษา PDF
 10. แบบคำร้องขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา PDF
 11. แบบคำร้องขอลาออก PDF
 12. แบบคำร้องทั่วไป PDF
 13. แบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ PDF
 14. แบบสมัครสอบประมวลความรู้ PDF
 15. แบบฟอร์มขอยื่นผลผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ PDF / Word
 16. คู่มือวิทยานิพนธ์