การพัฒนาและจัดการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง เป็นการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เมืองเพื่อนำมาอธิบายถึงกระบวนการเป็นเมืองทั้งในแง่ของความเจริญรุ่งเรืองและปัญหาของเมือง นโยบายเศรษฐศาสตร์เมือง บทบาทของเมืองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่ตั้งของกิจกรรมเศรษฐกิจ รูปแบบการพัฒนาพื้นที่ทางเศรษฐกิจของเมือง การเลือกที่ตั้งของกลุ่มเศรษฐกิจสาขาต่าง ๆ การลงทุนในเมือง การกำหนดราคาที่ดิน ระบบและกลไกของตลาดอสังหาริมทรัพย์ แหล่งรายได้และภาษีอากรของเมือง การจัดสรรงบประมาณของเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่เมืองและพื้นที่ต่อเนื่องทั้งทางด้านกายภาพและทางด้านเศรษฐกิจ  และปัญหาของเมืองโดยเฉพาะความยากจนและอาชญากรรม รวมไปถึงหลักการ ทฤษฎี และองค์ความรู้ การเงิน การคลังเมือง แหล่งที่มาของงบประมาณ   ระบบการบริหาร การจัดเก็บรายได้ การวิเคราะห์การเงินการคลังเมืองรายได้และแหล่งที่มาของรายได้ เพื่อใช้ในการจัดหา พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะ และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน ตลอดจนสาธารณะสมบัติ การวิเคราะห์รายจ่ายสาธารณะและการจัดสรรงบประมาณ การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดให้มีและบริหารโครงสร้างพื้นฐาน การบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกรูปแบบและบทบาทของการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และภาคส่วนต่าง ๆ แบบจำลองของการกำหนดนโยบายและการวางแผนการเงินการคลังเมือง กรณีศึกษาของการบริหารจัดการการเงินการคลังเมืองโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ในการลงทุน  และบำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ