เบอร์โทรศัพท์วิทยาลัยพัฒนามหานคร

โทรศัพท์ : 02-241-3500 ต่อ 5760

โทรสาร : 02-164-2636