การพัฒนาและจัดการคุณภาพชีวิตและภัยพิบัติ ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชากรเมือง ความเท่าเทียมและศักดิ์ศรีของประชากรทุกกลุ่มในสังคมเมือง การเข้าถึงและจัดให้มีสวัสดิการสังคมอันรวมถึงการศึกษา การบริการสาธารณสุข การมีงานทำ และการบริการสังคมเมืองอื่น ๆ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเมืองสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ตัวอย่างและกรณีศึกษาของกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเมือง รวมทั้งศึกษาภาพรวมของภัยและวิกฤตในเมือง ภารกิจในการจัดการภัยและภาวะวิกฤต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนเมืองทั้งภายในอาคารและพื้นที่สาธารณะ การบริหารจัดการภัยต่าง ๆ รวมถึงภัยพิบัติ วิกฤต และภัยซับซ้อน การเตรียมความพร้อมต่อภัย การจัดการสภาวะฉุกเฉินและการมีส่วนร่วม การตอบโต้และการกู้ภัยการฟื้นฟูหลังการเกิดภัย ประสบการณ์และกรณีศึกษาการจัดการภัยพิบัติ

โดยมีงานวิจัย และบทความทางด้านการพัฒนาและจัดการคุณภาพชีวิตและภัยพิบัติ ดังนี้

1. โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศในการออกแบบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม : ความถูกต้องของความสูงจาก Inertial Measuring Unit ในระบบการทำแผนที่แบบเคลื่อนที่ 

โดย รศ.ดร.ชูเกียรติ วิเชียรเจริญ

2. โครงการวิจัย เรื่อง การบำบัดน้ำเสียในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้พืชพลังงาน

โดย อ.ดร.ธีตา ศรีคช

3. โครงการวิจัย เรื่อง การวัดอัตราไหลของน้ำและเครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดย อ.สมศักดิ์ กลั่นพจน์

4. โครงการวิจัย เรื่อง การควบคุมมลพิษอากาศในกรุงเทพมหานคร

โดย รศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์

5. คู่มือปฏิบัติการรักษาพระนคร

โดย อ.สมศักดิ์ กลั่นพจน์ และ อ.อรวิทย์ เหมะจุฑา

6. บทความเรื่อง การบำบัดไอระเหยตัวทำละลายอินทรีย์ด้วยเครื่องกรองชีวภาพ

โดย รศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์

7. ผังขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับอุทกภัย กรุงเทพมหานคร

โดย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

8. ผังขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับอัคคีภัย กรุงเทพมหานคร

โดย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

9. ผังขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับแผ่นดินไหว กรุงเทพมหานคร

โดย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร