คลังความรู้ของวิทยาลัยพัฒนามหานคร ประกอบไปด้วยงานวิจัยจากคณาจารย์ และนักวิจัยของวิทยาลัยฯ โดยแบ่งประเภทตามความถนัดในสาขาต่างๆ ออกเป็น 4 สาขา ได้แก่
  1. ด้านการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยและชุมชน
  2. ด้านการพัฒนาและจัดการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
  3. ด้านการพัฒนาและจัดการที่ดิน และโครงสร้างพื้นฐานเมือง
  4. ด้านการพัฒนาและจัดการคุณภาพชีวิตและภัยพิบัติ