หลักสูตร “มหานคร” เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนานักบริหารระดับสูงในทุกภาคส่วนให้เป็นผู้นำทางความคิดในการพัฒนาเมือง สร้างแนวทาง ทัศนคติและสร้างเครือข่ายนักพัฒนาเมือง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ ยั่งยืนและกระจายอำนาจ โดยเน้นกระบวนการพัฒนาด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้พื้นฐานความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถของผู้เข้าอบรมแต่ละบุคคลขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจเชิงลึกในการบริหารงานพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการ มีการจัดการอบรมมาแล้ว 5 ครั้ง ดังนี้

  1. หลักสูตร “มหานคร 1”
  2. หลักสูตร “มหานคร 2”
  3. หลักสูตร “มหานคร 3”
  4. หลักสูตร “มหานคร 4”
  5. หลักสูตร “มหานคร 5” : “สรุปรายงานภาควิชาการการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร 5)”