หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาและจัดการเมือง

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ปรัชญาและความสำคัญ

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการพัฒนาและจัดการเมืองที่มีความรอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงของเมือง และมหานครในอนาคต มีทักษะแห่งอนาคต มีความเชี่ยวชาญทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติในด้านการพัฒนาและ จัดการเมือง และมหานคร เพื่อสร้างเมืองและธำรงไว้ซึ่งโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวก รู้จักจัดสรรทรัพยากรและเงินทุนที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ตามทฤษฎี หลักการและกระบวนการพัฒนา

การพัฒนาหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชา ตามลักษณะของการพัฒนาและจัดการเมืองและมหานคร ที่มีกลุ่มผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่หลายสาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรได้คำนึงถึง การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาและจัดการเมืองในอนาคต รวมทั้งความต้องการบุคลากรด้านการพัฒนาและจัดการเมืองที่มีทักษะ และมีความรู้ความสามารถในการดำเนินการจัดการเมืองทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการจัดการเมืองและมหานครร่วมสมัย ที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งกายภาพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มการพัฒนาเมืองและมหานครของโลก 2) ทฤษฎีการพัฒนาเมืองและมหานครสากล 3) การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพและข้อจำกัดของการพัฒนา 4) ความรู้และความเข้าใจในนวัตกรรมพัฒนาและจัดการเมืองร่วมสมัยในลักษณะพหุภาคี 5) ความรู้ความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาและการจัดการเมืองบนฐานของการวิจัยประยุกต์ 6) ทักษะในการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติงานพัฒนาและจัดการเมือง

หลักสูตรจึงให้ความสำคัญในการเตรียมบุคลากรเพื่อการจัดการและพัฒนากรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อยู่ภายใต้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ในด้านการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการวิจัยขั้นสูงเพื่อรองรับการพัฒนาและจัดการเมืองโดยใช้กรุงเทพมหานครเป็นกรณีศึกษา มีกำหนดจะเปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2559  โดยสถานที่จัดการเรียนการสอนอยู่ที่วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (อาคารนวมินทร์ 1 ชั้น 3) และหน่วยงานระดับสำนักและสำนักงาน ตลอดจนห้องปฏิบัติการของกรุงเทพมหานคร

เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถใช้ความรู้ เพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนาและจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ที่อยู่อาศัย การวางแผนพัฒนาเมือง การบริการสังคม วัฒนธรรม และสาธารณสุข ในฐานะ

  • ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น
  • นักธุรกิจ ที่ปรึกษานักวิชาการ นักวิจัยและนักวิเคราะห์ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและจัดการเมือง

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร ประกอบด้วย  2  แผน คือ แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข ทำสารนิพนธ์ มีสาขาเชี่ยวชาญเฉพาะ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) การพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยและชุมชน 2) การพัฒนาและจัดการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง 3) การพัฒนาและจัดการที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน และ 4) การพัฒนาและจัดการคุณภาพชีวิตและภัยพิบัติ

การจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย มีระยะเวลาเรียนรวมทั้งเวลาสอบแต่ละภาค มีเวลาเรียน 16 สัปดาห์ โดยหลักสูตรทั้งแผน ก และแผน ข ใช้เวลาเรียน 3 ภาคการศึกษา สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท..)

ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

ค่าลงทะเบียนเรียน เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 35,000 บาท และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เป็นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมไม่เกินหนึ่งแสนบาท

การรับนักศึกษา

ผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับหลักสูตร จำนวน 25 คน สนใจดูรายละเอียดจากเว็บไซด์ http://imd.nmu.ac.th หรือ โทรศัพท์ 084 – 2673471 วิทยาลัยพัฒนามหานคร (อาคารนวมินทร์ 1 ชั้น 3) เลขที่ 198 ซอยสามเสน 13  ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดหลักสูตร

Brochure แนะนำหลักสูตร