หลักสูตรการเรียนการสอนในวิทยาลัยพัฒนามหานครประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
1. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
1.1 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน 
1.2 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง 
2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง