หลักสูตรการเรียนการสอนในวิทยาลัยพัฒนามหานครประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาและจัดการเมือง
  2. หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร)