บุคลากรของวิทยาลัยพัฒนามหานคร ประกอบด้วย

  1. คณะผู้บริหารวิทยาลัยพัฒนามหานคร
  2. คณาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร
  3. พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน
  4. บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานในวิทยาลัย