บุคลากรของวิทยาลัยพัฒนามหานคร ประกอบด้วย
  1. ผู้บริหารวิทยาลัยพัฒนามหานคร
  2. คณาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร
  3. พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน
  4. บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานในวิทยาลัย