การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

  1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง  รายละเอียด  ใบสมัคร

ช่องทางการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา

  1. สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อาคารนวมินทร์ 1 ชั้น 3 เลขที่ 198 ซอยสามเสน 13  ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท์ 084 – 2673471 ในเวลาทำการ 08.00 – 16.00 น.
  2. สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าไปรษณีย์ส่งถึง ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อาคารนวมินทร์ 1 ชั้น 3 เลขที่ 198 ซอยสามเสน 13  ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
    ดังตัวอย่าง