การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต

  1. สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน  รายละเอียด 
  2. สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง  รายละเอียด 

ช่องทางการรับสมัคร หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต

  1. รับสมัครผ่านระบบ Thai University Central Admission System : TCA
  2. รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัย https://reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp