การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต

  1. สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน  รายละเอียด 
  2. สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง  รายละเอียด 

ช่องทางการรับสมัคร หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต

         รับสมัครผ่านระบบ Thai University Central Admission System : TCAS