รายละเอียดของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง

วุฒิที่ได้รับ : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารจัดการเมือง)

ค่าใช้จ่าย : 22,000 บาทต่อภาคการศึกษา

วลาเรียน : 8 ภาคการศึกษา 135 หน่วยกิต

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสายปฏิบัติการที่ร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและกรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานครให้ความร่วมมือในการฝึกปฏิบัติรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหลักสูตรนี้เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะด้านวิชาชีพในศาสตร์สาขาวิชาทางด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาชุมชนเมือง มหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านต่างๆ อาทิ การคลังและงบประมาณ การสาธารณสุข การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการคมนาคม โดยเน้นความสามารถในการปฏิบัติงานจริงของบัณฑิต และการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและประเทศชาติ

อาชีพหลักสำเร็จการศึกษา

  • ข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
  • นักปกครอง ผู้บริหารท้องถิ่น ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • นักพัฒนาชุมชน
  • ทหาร ตำรวจ
  • นักวิชาการ ในภาครัฐและภาคธุรกิจ

วิดีโอแนะนำหลักสูตร