รายละเอียดของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน

วุฒิที่ได้รับ : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริการธุรกิจการบิน)

ค่าใช้จ่าย : 40,000 บาทต่อภาคการศึกษา

เวลาเรียน : 8 ภาคการศึกษา 122 หน่วยกิต

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสายปฏิบัติการที่ร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและบริษัทไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ทำหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานให้สายการบินต่างๆ  โดยมีบุคลากรของ TFT ที่มีประสบการณ์ทางด้านการบริการในธุรกิจการบินมาร่วมเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาส่วนใหญ่จัดที่ TFT การฝึกปฏิบัติมีทั้งในสถานการณ์จำลอง (mockup room) และสนามบิน และในการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชามีความสอดคล้องตามกฏและข้อบังคับทางด้านการบิน  นักศึกษาสามารถได้รับประกาศนียบัตรแต่ละด้านเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ทำความร่วมมือกับ TFT ในการผลิตบัณฑิต

นอกจากนี้ จุดเด่นของหลักสูตรที่เป็นความแตกต่างจากบัณฑิตจาก สถาบันอื่น คือ จุดเด่นของบัณฑิตของหลักสูตรนี้นอกจากมีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านธุรกิจการบินอย่างมืออาชีพแล้ว ยังมีความรู้ ทักษะพื้นฐานด้านการพยาบาลและการดูแลสุขภาพของผู้ใช้บริการในสนามบินและบนเครื่องบินที่เป็นความต้องการของสายการบินต่างๆ ด้วย โดยมีคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ร่วมเป็นผู้ดูแลการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

เอกสารหลักสูตรสาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน
อาชีพหลักสำเร็จการศึกษา
  • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
  • พนักงานต้อนรับภาคพื้นดินของสนามบิน หรือของสายการบิน
  • พนักงานสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารเครื่องบิน
  • พนักงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมบริการ
  • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบิน
วิดีโอแนะนำหลักสูตร