หลักสูตรสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยพัฒนามหานคร ได้แก่
  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการบริการธุรกิจการบิน
  2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง