การพัฒนาและจัดการที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน เป็นศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิด ทฤษฎี การพัฒนาที่ดิน และโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนสำหรับเมืองในอนาคต การใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับกิจกรรมเมืองต่าง ๆ ราคาที่ดิน การประเมินราคาที่ดิน การออกแบบ วางผังและพัฒนาที่ดินของชุมชนและเมือง ระบบฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาที่ดิน การวิเคราะห์เพื่อกำหนดและพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ในเมือง การวิเคราะห์ความต้องการทางกายภาพในการพัฒนาเมืองที่รวมถึง ที่ตั้ง ขนาด และความเหมาะสมของพื้นที่ เกณฑ์และมาตรฐานการใช้ประโยชน์ที่ดินและสาธารณูปโภคสำหรับการพัฒนาเมือง แบบจำลองการใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบโครงสร้างพื้นฐานขั้นตอนการพัฒนาที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน