การพัฒนาและจัดการคุณภาพชีวิตและภัยพิบัติ ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชากรเมือง ความเท่าเทียมและศักดิ์ศรีของประชากรทุกกลุ่มในสังคมเมือง การเข้าถึงและจัดให้มีสวัสดิการสังคมอันรวมถึงการศึกษา การบริการสาธารณสุข การมีงานทำ และการบริการสังคมเมืองอื่น ๆ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเมืองสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ตัวอย่างและกรณีศึกษาของกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเมือง รวมทั้งศึกษาภาพรวมของภัยและวิกฤตในเมือง ภารกิจในการจัดการภัยและภาวะวิกฤต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนเมืองทั้งภายในอาคารและพื้นที่สาธารณะ การบริหารจัดการภัยต่าง ๆ รวมถึงภัยพิบัติ วิกฤต และภัยซับซ้อน การเตรียมความพร้อมต่อภัย การจัดการสภาวะฉุกเฉินและการมีส่วนร่วม การตอบโต้และการกู้ภัยการฟื้นฟูหลังการเกิดภัย ประสบการณ์และกรณีศึกษาการจัดการภัยพิบัติ

โดยมีวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทางด้านการพัฒนาและจัดการคุณภาพชีวิตและภัยพิบัติ มีดังนี้

  1. การบริหารจัดการสาธารณสุขชุมชนกรณีศึกษา การจัดการผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชน  โดย นางสาวรุ่งวิลาวัลย์  พันธวงษ์
  2. การใช้บริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา โรงพยาบาลวชิรพยาบาล  โดย นางสาวพัชรี  ประไพพิณ
  3. การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้จำหน่ายอาหารริมบาทวิถี: กรณีศึกษา ถนนสังคโลก  โดย นางอรพิน  สุขสองห้อง
  4. แนวทางการปรับปรุงความปลอดภัยอาหารริมบาทวิถีตามข้อกำหนดสุขลักษณะพื้นฐาน  โดย นางสาวชัญญารัตน์  ชนะชัย
  5. ความพร้อมก่อนการเกษียณอายุของบุคลากรในมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  โดย นางสาวจันทรา  จินดา
  6. การบริหารจัดการบริการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ: ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง โดย นางสาวระเบียบ  กูบกระบี่

และสรุปผลงานวิทยานิพนธ์ มีดังนี้

  1. การบริหารจัดการสาธารณสุขชุมชนกรณีศึกษา การจัดการผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชน  โดย นางสาวรุ่งวิลาวัลย์  พันธวงษ์
  2. การใช้บริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา โรงพยาบาลวชิรพยาบาล  โดย นางสาวพัชรี  ประไพพิณ
  3. แนวทางการปรับปรุงความปลอดภัยอาหารริมบาทวิถีตามข้อกำหนดสุขลักษณะพื้นฐาน  โดย นางสาวชัญญารัตน์  ชนะชัย
  4. ความพร้อมก่อนการเกษียณอายุของบุคลากรในมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  โดย นางสาวจันทรา  จินดา