การพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยและชุมชน เป็นการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนและระบบนิเวศเมือง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง การวางแผนและพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์  ความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศเมือง ระบบการดูแลสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัยและชุมชน การบริหารจัดการที่อยู่อาศัย ชุมชน และระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน การพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ ทางกายภาพ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและระบบนิเวศ

โดยมีวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทางด้านการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยและชุมชน มีดังนี้

1. แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา เขตดินแดง  โดย นางสาวปวีลักษณา  หล่อพูลกิจสกุ

และสรุปผลงานวิทยานิพนธ์ มีดังนี้

1. แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา เขตดินแดง  โดย นางสาวปวีลักษณา  หล่อพูลกิจสกุ