การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

  1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง  รายละเอียด  ใบสมัคร

 

สามารถสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ วิทยาลัยพัฒนามหานคร อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 19 เลขที่ 44 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-214-4366