การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการน้ำและที่ดินในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วิทยาลัยพัฒนามหานครร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำและที่ดินในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี้

ความเป็นมา หลักการ และเหตุผล

การบริหารจัดการน้ำและที่ดินในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นองค์ประกอบของการบริหารจัดการเมือง กลุ่มที่ 1 องค์ความรู้ด้านการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยและชุมชน กลุ่มที่ 3 องค์ความรู้ด้านการพัฒนาและจัดการที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานเมือง และกลุ่มที่ 4 องค์ความรู้ด้านการพัฒนาและจัดการคุณภาพชีวิตและภัยพิบัติ ซึ่งวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้บรรจุไว้ในแบบบริการวิชาการของวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำและที่ดินในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างผู้เชี่ยวชาญเนเธอร์แลนด์และวิทยาลัยพัฒนามหานคร โดยผู้เชี่ยวชาญจากเนเธอร์แลนด์เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางวิชาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันระดมความคิดเพื่อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการน้ำและที่ดินที่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนสำหรับกรุงเทพมหานคร

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบ่งเป็น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ ระบบจัดการคุณภาพน้ำ การปรับปรุงพัฒนาตลิ่ง การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยอุโมงค์ระบายน้ำ และการจัดการที่อยู่อาศัยแนวคลอง มีกำหนดระยะเวลา 8 วันทำการ  โดยผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำและผังเมือง รวมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโทของวิทยาลัยพัฒนามหานคร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำและที่ดินในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  2. เพื่อเป็นการนำความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาใช้ในการพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการน้ำและที่ดินในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  3. เพื่อเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และถ่ายทอดสู่บุคลากรภายในสถาบันเพื่อนำไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. แนวทางการบริหารจัดการน้ำและที่ดินที่ได้จากการระดมความคิดเห็นเสนอต่อกรุงเทพมหานครเพื่อให้กรุงเทพมหานครนำไปใช้ในการกำหนดแผนงานที่เป็นประโยชน์
  2. ความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการบูรณาการร่วมกันบริหารจัดการน้ำและที่ดิน
  3. ความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในการบริหารจัดการน้ำและที่ดิน ซึ่งนำมาสู่การบูรณาการการบริหารจัดการน้ำและที่ดินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  4. การบริการทางวิชาการของวิทยาลัยพัฒนามหานครแบบให้เปล่าตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. โดยคณาจารย์สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา/บูรณาการการเรียนการสอน
  5. จัดทำคลังความรู้เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณะในสื่อรูปแบบต่างๆ และเสนอผลการประชุมและการดำเนินการสำหรับการบริหารจัดการเมืองกลุ่มที่ 3 การพัฒนาและจัดการที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน และ กลุ่มที่ 4 การพัฒนาและจัดการคุณภาพชีวิตและภัยพิบัติ

การประชุมจัดขึ้นระหว่างในวันที่ 17 – 26 กรกฏาคม 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, วิทยาลัยพัฒนามหานคร อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 19 และสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

*สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ Google Drive

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *